GGLT-e hoş geldiňiz

hakda

Biz kim?

Pekin GGLT Ylym we Tehnologiýa CO., Ltd.Hytaýyň Pekinde ýerleşýän hünärmen lazer enjamlaryny öndürmek we Senagat başlangyç gatnaşyjysy.2010-njy ýyldan başlap, GGLT içerki satuw bölümini, daşary ýurt bazar satuw bölümini, Ylmy barlag merkezini, önüm bölümini we satuwdan soňky bölümini döretdi.Hytaýyň iň irki gözellik enjamlaryny öndürijileriniň biri hökmünde Önümlerde Pikosekunt lazeriniň, Fraksiýa co2 lazeriniň, Diod lazeriniň, Ndyag lazeriniň, EMsculpt, HIFU, Cryolipo slimming, Vela şekilli, Köp funksiýaly ipl lazer we Deri ideg gidrafasial maşyn, köp tehnologiýa ugurlary bar. we ş.m. Howpsuzlyga, kämillige we gözleýän netijeler enjamlaryňyza ynanýarys.

Näme üçin bizi saýlamaly?

zsx

GGLT, iň oňat netijäni gazanmaga mümkinçilik berýän dürli funksiýaly lazer enjamlaryna bolan çemeleşmämiz bilen buýsanýarys.Ajaýyp müşderi hyzmaty we kanagatlanma kompaniýamyzyň özenidir.Her ýyl halkara sergilerine gatnaşýardyk we ýerli müşderilere baryp bileris.

Şeýle hem, professional bazar derňewçilerimiz we bu pudakdaky tejribeli inersenerlerimiz bilen ýerli işewür goldawyny hödürläp bileris.Zähmet bilen, GGLT (TUV) CE, (TUV) ISO13485, Model patent dizaýny, şeýle hem import we eksport şahadatnamasy we ýokary tehnologiýaly kärhana şahadatnamasy ýaly içerki we halkara lukmançylyk şahadatnamalary köp boldy.

Önümlerimiz Amerika, Europeewropa, Eastakyn Gündogar, Afrika we Günorta-Gündogar Aziýa eksport edilýär.Önümlerimiz dürli iri we orta hassahanalarda, ýörite hassahanalaryň dermatologiýasynda, plastiki hirurgiýada we hünär salonlarynda giňden ulanylýar.Müşderileriň we hassalaryň köpüsinden gowy teswirler alynýar. Biziň kompaniýamyz, gözellik pudagynyň çalt ösmegi üçin üznüksiz güýç üpjün etmek üçin öz artykmaçlyklarymyzy ulanyp, iş maksady bilen "Ilkinji hil, birinji baha, ilkinji hyzmat" -a ynanýar.

Biz näme hödürleýäris?

Satyş toparynyň hyzmaty

Hünär enjamlaryny tanatmak, işlemek, parametr bilimleri bilen üpjün ediň, iň amatly tygşytly guraly saýlaň we 24 sagat onlaýn hyzmat bilen işiňize kömek etmek üçin enjamlary saýlamak programmalarynyň doly toplumyny hödürläp biler.

Zawod hyzmaty

Öwredilen işçiler enjamlaryň daşalýan wagtynda zaýalanmazlygyny üpjün etmek üçin enjamlary iň çalt we iň netijeli gurnamak, QC synag we gaplamak prosesi bilen üpjün edýär.Machinehli maşyn eýesi, ömri tehnologiýa hyzmaty üçin 2 ýyl kepillik teklip ediň.

Otly hyzmaty

GGLT, tabşyrylan enjamlarymyzyň işleýşi boýunça ýokary hilli başarnyklary üpjün etmek üçin özbaşdak hünärmenleri taýýarlamak ulgamyny ösdürdi. Operasiýa-tälim topary, esasan, müşderilere enjamlary has gowy täsir etmek üçin ulanmagy öwredýär, esasanam netijeliligi ýokarlandyrmaga.