980nm diod lazer damarlaryny aýyrmak

  • 980nm diod lazer maşynynyň damar dyrnak kömelekleriniň aýrylmagy, suw we gemoglobin bilen şuňa meňzeş siňdirilmeli aýratyn häsiýete eýe.Dokumalarda suwuň köp mukdary barlygy sebäpli, dokumalary dogry ablasiýa etmek üçin hirurgiki lazeriň suw tarapyndan siňdirilmegi möhümdir.Gemoglobiniň şol bir tolkun uzynlygynyň ýagtylyk siňdirilmegi, koagulýasiýa we üstünlikli gomeostaz üçin hem möhümdir.