GGLT-e hoş geldiňiz

ND YAG lazer enjamy

  • Lazerli tatuirovka enjamlary, derrew çykýan lazeri kesel gurluşynda döwmek üçin ulanýan Q wyklýuçatel re modeimini kabul edýär. 6ns-da näsag gurluşa we degişli pigmentleri çalt döwüň.Heatylylygy siňdirenden soň, pigmentler çişýär we döwülýär, käbir pigmentler (deriniň çuň kesikulasynda) derrew bedenden uçýar we beýleki pigmentler (çuň gurluş) döwülýär, soň bolsa kiçijik granula öýjük tarapyndan ýalanyp, siňdirilip bilner. we limfa öýjüginden çykýar.Soňra ýaramaz gurluşdaky pigmentler ýitýär.Mundan başga-da, lazer adaty deriniň töweregine zeper ýetirmeýär.