2021 Salon üçin iň täze EMS şekilli heýkeltaraş maşyn gyzgyn satuw bedeni konturly CIRCSLIM maşyn öndürijisi

GysgaDüşündiriş:

Emsculpt, daşky görnüşini has ýuka, has heýkeli fizika bilen üýtgetmek isleýän erkekler we aýallar üçin meşhur beden bejergisidir.Fatag bedenimiziň umumy düzüminiň 25% -ini emele getirýän bolsa, muskulatura 40% töweregi goşant goşýar.Liposuction ýa-da CoolSculpting ýaly beýleki kontur proseduralary diňe islenmeýän ýag meselesini çözýär.Emsculpt has giňişleýin çözgüt hödürleýär.Ösen HIFEM energiýasyny ulanmak,Emsculpt myşsalary gurmak, güýçlendirmek we tonlamak bilen bir wagtda ýagy eredýärgaryn, ýumruk, ýokarky gollar we ýokarky aýaklar.Bir, 30 minutlyk bejergi adatdan daşary türgenleşigi üpjün edýär,20,000 gysgyç, 20,000 skawat, 20,000 öýken ýa-da 20,000 bicep buruş ekwiwalentini bermek.Mundan başga-da, bu FDA arassalanan bejergisi diýen ýaly agyrysyz we hiç hili iş wagty talap etmeýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Arza

1. Güýçli gyjyndyrma Iki gatly rulon has çuň we güýçli ýokary güýçli elektromagnit täsirleri döredýär.

2. Suw sowadyş tehnologiýasy TeslaSculpt, suwuk sowadyjy enjamlar bilen enjamlaşdyrylan, hiç hili gyzgynlyk bolmazdan uzak wagtlap işlemäge mümkinçilik berýär.
3. Doublehli aladalaryňyzy özbaşdak ýa-da şol bir wagtda bejermek üçin dört sany magnitli gyjyndyryjy goşa heýkeltaraşlyk.
4. Tesokary netijelilik TeslaSculpt, tonlamak, myşsa gurmak we şol bir wagtyň özünde ýagy eritmek üçin 30 minutda 50 000 oturmaga mümkinçilik berýär.
GC-PRO 详情 页 _01

Üstünlikleri

* Müşderileriňize iň täze beden konturly bejeriş tehnologiýasyny hödürläň
* Diňe açyň we ulgamyň size işlemegine rugsat beriň
* Operationönekeý we ulanmak aňsat
* Nol sarp edilýän zatlar
* Çekip bolmajak, iş wagty az, zyýanly täsirleri we agyrysyz
* 4 tutawaç bilen gelýär, aşgazan, ýumruk, gol we budlary bejermäge mümkinçilik berýär

GC-PRO 详情 页 _05
GC-PRO 详情 页 _03
GC-PRO 详情 页 _06
GC-PRO 详情 页 _02

Aýratynlyk

Muskul gurluşyk enjamy

MAGNETIK WIBRASI INA INTENSI .ASY 12Tesla
GIRIŞ SÖ .GI AC110V-230V
OUPTUT 4000W
GYSGAÇA 3-150hz
FUSE 20A
Quygylyk 1-10HZ sazlap bolýar
Gaplamagyň ululygy 57 * 54 * 135CM
GW 73KG

Sorag-jogap

1. Satuwdan soňky hyzmatyňyz nähili?

Wagtlaýyn hyzmatlaryňyz üçin hünärmen tehnologiýa goldaw toparymyz bar.Gerekli kömegi wagtynda telefon, web arkaly alyp bilersiňizsahypa, onlaýn söhbetdeşlik (Facebook, Skype, Whatsapp, Viber, Linkedin).Biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.maşynda haýsydyr bir mesele bar bolsa.Iň gowy hyzmat hödürlener.

2. Enjamy nähili ulanmalydygyny öwredersiňizmi?

Hawa, görkezme we amaly üçin doly ulanyjy gollanmasyny we ulanylyş wideosyny berip bileris.24/7 onlaýn maslahat beriş hyzmaty size haýsydyr bir meseläni üpjün edýär we her gezek duşuşanyňyzda aňsatlyk bilen çözüp bilersiňiz.Görkezmeler bilen islendik adam işlemek aňsat.

3. iberiş hakda näme?

Enjam tölegiňizi alanyňyzdan soň 5-7 günüň içinde iberiler.

4. Zawodyňyz hil gözegçiligi meselesinde nähili işleýär?

Bizde berk hil barlag bölümi bar.In engineenerlerimiz, maşynlary size eltmezden ozal birnäçe gezek seresaplylyk bilen barlarlar.Qualityokary hilli maşynlary alyp biljekdigiňize göz ýetirmek üçin diňe berk hil barlagyndan geçen maşynlar size gowşurylyp bilner.

 

 

 

q1 (9)
q1 (11)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň