Zawodyň lomaý krio süýümli maşyny

GysgaDüşündiriş:

Bedeniň integrirlenen ýag ýerlerini ýumşak we täsirli azaltmagyň täze, invaziv däl usuly, bejerilen ýerleriň ep-esli azalmagyna getirýär.Atsaglardaky trigliserid belli bir pes temperaturada gaty görnüşe öwrüler, şonuň üçin sowadyş tehnologiýasyny ulanyp, ýagyň köpelmegini saýlap alýar we daş-töweregindäki dokumalara zyýan bermeýän, islenmeýän ýagy azaldýan ýuwaş-ýuwaşdan ýag öýjüklerini ýok edýär. Eliň kontakt sowadyşy bölek bölegi deriniň temperaturasyny kadalaşdyrýar we derini berkitmek bilen bedeniň çalt üýtgemegine täsir edip, inçe dermal gurluşlary goraýar!


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Arza

1.Kawitasiýa: ýag gatlagyna gönüden-göni, çuňňur oturgyçly sellýulitiň çalt titremegi, köp sanly wakuum kawitasiýasyny öndürmegi, ýag öýjüklerine güýçli zarba urmagy, içerki ýarylmagyny üpjün etmegi we erkin ýag kislotasy bolmagy üçin eremegi.
2.Multi polýar RF: ýokary netijeli we berk dokalan energiýa matrisasyny döretmek üçin eýeçilik tehnologiýasyny ulanýar.Bu dykyz energiýa matrisasy dermanyň birnäçe gatlagyna aralaşýar, içerden daşyna gyzdyrýar.Deriniň doly aralaşmagy kliniki netijeliligini çaltlaşdyrýar we görünýän netijeleri berýär.
Lipo lazer: iň soňky sowuk lazer tehnologiýasyny, operasiýa, iş wagty ýa-da gyzarmazlyk bilen bedeniň ähli ýerlerinde diýen ýaly girmegi we ýagy azaltmak üçin ulanýar.Adaty 40 minutlyk bel bejergisi adamy ½ dýuýma çenli azaldyp biler, sekiz bejerginiň doly teswirnamasy köplenç birnäçe dýuým ýitmegine sebäp bolýar.

立式 减肥 详情 页 _01
立式 减肥 详情 页 _03
立式 减肥 详情 页 _04
立式 减肥 详情 页 _05

Üstünlikleri

Krýolipoliz esasan ýerli ýagy azaltmak üçin görkezilýär: Iň oňat dalaşgärler lokal ýag çökündilerini azaltmak isleýänler, mysal üçin garyn, aşaky, aşaky arka, bagryň, buduň, ýokarky goluň we ş.m. we maşk etmek.Adamlaryň köpüsini bejermek mümkin bolsa-da, umumy horlanmak çözgüdi däl.Iň oňat dalaşgäriň, iň oňat netijeleri görmek üçin ideal beden agramynyň (BMI) içinde ýa-da golaýynda bolmagyny maslahat berýäris.Şeýle-de bolsa, durmuş ýörelgesiniň üýtgemegine başlaýanlar üçin ajaýyp goşmaça itergi bolup biler.

GURAMA MAGLUMATY

Marka GGLT Bahalandyrylan naprýa .eniýe AC 110 ~ 220V
Arassa agram 48KG Bahalandyrylan güýç 800W
Jemi agram 56KG Haryt ölçegi / W * D * H. 62 * 46 * 170 sm
Quygylyk 50 ~ 60Hz Haryt ölçegi / L * H * W. 106 * 73 * 65 sm

TEHNIKI PARAMETERLER

Dolandyryşusuly Degiň Uly kriotutawajyň ululygy : 1 # 195 * 85mm2 # 210 * 90mm
Ekranlaşdyryň 10.4 3 # 215 * 100mm4 # 230 * 105mm
Ekrany dolandyryň 4.5 Kiçijik kriotutawajyň ululygy : 1 # 140 * 70mm2 # 155 * 80mm
Işlediňmaterial Sillicon 3 # 165 * 90mm
Işlediňtemperatura -10 ℃ / 45 ℃ Iki eňektutawajyň ululygy 80 * 40mm
Basyşçykyş 0.08MPa Kawitasiýa başlyklygy 40 KHz
Sowadyjy Suw aýlawy Lazer güýji 100mw / sany
RF ýüzi 3MHz Lazertolkun uzynlygy 650nm
RF ýygylygy 5MHz Lazer çyralarynyň sany 72PCS
立式 减肥 详情 页 _07
立式 减肥 详情 页 _08

Sorag-jogap

1-nji sorag: Eltip bermegiň wagty we transport tertibi nähili?
A1: Töleg alandan soň harytlar 3-5 iş gününiň içinde eltilip bilner.DHL, FedEx, TNT, UPS ýa-da howa ýa-da deňiz arkaly ekspeditor ibermek üçin islege bagly.

2-nji sorag: Müşderi enjamy ilkinji gezek gurup we işledip bilermi?
A2: Gurnama we işleýiş wideosyny we salgylanma üçin ulanyjy gollanmasyny hödürleýäris.Şeýle hem, onlaýn okuwy 24 sagatlap berip bileris.

3-nji sorag: Satuwdan soň hyzmat ýa-da tehnologiýa goldaýar?
A3: Telefon arkaly habarlaşmak ýa-da onlaýn söhbetdeşlik arkaly öz wagtynda hyzmat etmek üçin hünärmen tehnologiýa goldaw toparymyz bar.

4-nji sorag: Logotipimi önümlere çap edip bilerismi?
A4: Hawa, edip bileris.OEM we ODM şu ýerde hoş geldiňiz.

立式 减肥 详情 页 _10
立式 减肥 详情 页 _12
908m_11

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň