Ultra 4DHIFU ýokary intensiwlikli ultrases sesli göçme garramaga garşy maşyn 4dhifu

GysgaDüşündiriş:

Hifu4Dmehaniki ýylylyk täsirini takyk bejermek üçin ultrases şöhlesini dokuma gatlagyna gönükdirip, üstünde hiç hili şikes we ýokary howpsuzlyk prinsipine esaslanýar
öndürijiligi.

1. Maňlaýyň, gözüň, agzyň we ş.m. töweregindäki gyrmalary aýyryň.

2. Iki ýaňagyň derisini ýokaryk galdyryň we berkidiň.

3. Deriniň çeýeligini we görnüşini emele getirmek.

4. “marionet çyzyklaryny” azaldyp, eňek çyzygyny gowulandyrmak;

5. Gaş çyzyklaryny galdyryp, maňlaýdaky deri dokumalaryny çekdiriň.

6. Deriniň reňkini gowulaşdyryp, derini näzik we ýagty edýär

7. Has garrylyk meselesini çözmek üçin gialuron turşusy, kollagen ýaly sanjym gözelligi bilen deňeşdiriň

8. Boýnuň garramagyny gorap, boýnuň gyralaryny aýyryň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Üstünlik

  1. Her sebiti çeýe bejermek üçin sazlanylýan parametrler.Nokatlaryň we nokatlaryň arasyndaky aralyk, Setirleriň we hatarlaryň arasyndaky aralyk, Her nokadyň energiýasy, Her setiriň uzynlygy.
  2. Netijeli we täsirli bejerginiň netijeleri.Bir okuň ini beýlekilerden has uludyr, şonuň üçin diňe bir meýdanda köp bejeriş wagtyny tygşytlamaz, deride energiýa atyşyny birmeňzeş eder we has gowy netijä getirer.
  3. Ygtybarly we takyk bejergi.Deride işleýän her bir patron, sazlaýyş çuňlugyna laýyk gelýär, müşderiniň agyrysyz we rahat duýmagyny üpjün edýär.Dermal kollagen we kollagen süýümlerine ýylylyk täsiri, şeýle hem ýag gatlagynda we SMAS-da ýylylyk stimuly bar, bu bolsa Termazdan has gowudyr.
  4. Tehniki howpsuzlyk.Uly energiýa çykaryşyny we durnukly energiýa çykaryşyny üpjün etmek üçin patronlaryň içinde keramiki hereketlendirijiler bar.Şonuň üçin enjam işlemek üçin gaty howpsuz we müşderilere zyýan bermez.
  5. Operasiýa däl, iş wagty az däl.Bejergi azyndan 18 --- 24 aý dowam edip biler.Bejergiden soň derrew makiýaupy ulanmak adaty durmuşa we işe täsir etmeýär.
微 信 图片 _20211206135613
4DHIFI (3)
4DHIFI (4)
4DHIFI (5)

Funksiýalar

1.Waginal tigntening / Gözellik / Çyg / gysmak / ginekologiki bejergisi
2.Ance / tegmilleri aýyrmak
3. Deriniň ýaşartmagy
4. Derini agarmak
5.Scar / Doglan belligi aýyrmak
6.Pigment aýyrmak
7.Hirurgiki kesiş, gerekmejek dokumany güýçlendirmek we gazlaşdyrmak

4DHIFI (6)

Parametrler

TERJIME EDIP BOLMAK 1-12 setir sazlanýar
KARERIDGE Tolkun ACüz: 1.5mm; 3.0mm; 4,5mm
Beden: 6mm; 8mm; 10mm; 13mm; 16mm;
Kartrij oklary 20000 ok
Aralyk 1.0-10mm (sazlap bolýar: 0,5mm / ädim)
uzynlygy 50-25mm (5mm 10mm 15mm 20mm 25mm)
Quygylyk 4MHz
Kuwwat 200w
Wolta we ýygylyk AC 200V±10% 50HZ / AC 110V±10% 60HZ
Jemi agram 16KG
4DHIFI (7)
4DHIFI (8)
4DHIFI (9)

Sorag-jogap

HIFU kartrijleri näme?

Intokary intensiwlige gönükdirilen ultrases (HIFU) bejergisinde ulanylýan 5 sany esasy patron bar, bular aşakdakylardan ybarat:
1) DS-1.5mm kartrij 10MHZ ýygylykly HIFU geçiriji ulanýar, bu ýokary energiýa gönükdirilen ultrases sesini 1,5mm çuňlukda göni epidermise geçirýär.Bu patron inçe çyzyklary we ýygyrtlary bejermek üçin ulanylýar.
2) DS-3.0mm patronda 8MHZ ýygylykly HIFU geçiriji ulanylýar, bu ýokary energiýa gönükdirilen ultrases sesini 3.0mm çuňlukda deriniň dermis gatlagyna geçirýär.Bu kollageniň täzelenmegi we kollagen önümçiligini işjeňleşdirýär.Bu kartrij ýüzleý berkitmek, götermek we ýygyrtlary azaltmak üçin täsirleri güýçlendirýär, täzeleýär we birleşdirýär.
3) DS-4.5mm kartrijde 4MHZ ýygylykly HIFU geçiriji ulanylýar, bu ýokary energiýa gönükdirilen ultrases sesini 4,5 mm çuňlukda göni ýüzleý muskul döwürleýin ulgamyna (SMAS) geçirýär.HIFU energiýasy, termiki koagulýasiýa zonasy diýlip atlandyrylýan deriniň aşagyndaky tebigy reaksiýanyň döremegine sebäp bolýar.Bu patron muskul gatlagyny berkitýär we adaty operasiýa wagtynda berkidilen şol bir gatlakdyr.
4) DS-8.0mm & DS-13.0mm patronda 2MHZ ýygylykly HIFU geçiriji patron ulanylýar, bu adipoz dokumasyny 8mm we 13mm çuňlukda bejermek, ýagyň azalmagyna we artykmaç derini berkitmek üçin täze kollagen öndürilmegine sebäp bolýar. .

4DHIFI (10)
4DHIFI (1)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň