Welashape Bedeniň şekillendiriş maşyny infragyzyl ýeňil rolikli massaage agramyny ýitirýän maşyn

GysgaDüşündiriş:

Bu enjam, esasan, bedeniň emele gelmegi, bedeniň ýuka bolmagy, sellýulitiň aýrylmagy, ýüzüňi göterýän gyrmalary aýyrmak üçin ulanylýar. Highokary ýygylykly yrgyldy, ses basyşy tehnologiýasy we infragyzyl ýylylyk ulanyp, gönüden-göni dermanyň we subkutan ýagyň üstünde işleýär.Ondan emele gelen ýylylyk, kollageniň täzelenmegine kömek edip biler.Frequokary ýygylykly yrgyldy bilen ýylylygyň utgaşmasy deriniň çuň gatlagynda hereket edip, myşsanyň düýbündäki adaty myşsa energiýasynyň dikeldilmegine kömek edýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Arza

1. Beden üçin
Fatagy has çalt ýitiriň.
Islendik bir derini berk we tekizläň.
Sellýulit azaltmak.
2. faceüz üçin
Garramaga garşy berkitme we gaýtadan süpürmek.
Garrylyga garşy gaýtadan heýkeltaraşlyk (inçe / goşa eňek).
Jemi gözler (suwy saklamak we gara tegelekler üçin limfa drena)).
Gözler we dodaklar (gyrmalar we aýlanyş stimullary).
Detoks (limfa zeýkeşiniň doly ýüzi).

LPG 详情 页 9_01
LPG 详情 _ 9_03
LPG 详情 页 9_05
LPG 详情 页 9_06

Üstünlikleri

1.America SMC howa süzgüji, artykmaç ýagy ýa-da kremi siňdirýär.Görkeziji ýaly işlemek, arassalanandan soň aňsatlyk bilen aýrylyp we birnäçe gezek ulanylyp bilner.
2.Ultra-asuda we güýçli sorujy nasos, durnukly howa basyşy, amatly we täsirli bejergiden lezzet alyň.
3.RF elektrik üpjünçiligi 10MHZ, durnukly RF energiýasy bilen üpjün edýär, bejerginiň howpsuzlygyny we ajaýyp netijäni üpjün edýär.
4. Dört tutawaç, 1 Wakuum Kawitasiýa tutawajy, 1 Uly Welashape Roller tutawajy, 1 Kiçijik Welashape Roller Handpiece, 1 Facüz RF RF El.

Aýratynlyk
GÖRNÜŞ Ekrany görkezýär : 10.4 "TFTchromatices ekran
El ekranynda 3.2 "we 3.5" ekrany görkeziň
RADIO FREQUENCY GÜER 100 watt
GEREK BESELI Absolýut bahasy 90kPa-25kPa (68.4cmHg-19cmHg)
Deňeşdirme bahasy : 10kPa-75kPa (7.6cmHg-57cmHg)
ROLLER 0-36rpm
ROLLER ÜÇIN IŞLER 4 görnüş (, Out ft Çep , Sagda)
SAT ETI BERMEK Hakyky wagt
RF ENERGI DANY Maks : 50J / cm3
LASER Tolkun 940nm
GARAŞAN GÜOWÇ 5-20w
DÖWLET ARERI 4mmx7mm 、 6mmx13mm 、 8mmx25mm 、
30mmx44mm 、 40mmx66mm 、 90mmx120mm
Bahalandyrylan giriş güýji 850VA
Güýçlendiriş tertibi AC230 / 110V +/- 10% 50Hz +/- 1Hz
AC110V +/- 10% 60Hz +/- 1Hz
Tor agramy 79kg
FIZIKI ÖIMÜNI ALMAK 59CM * 60CM * 135CM
LPG 详情 页 9_07
LPG 详情 _ 9_08
LPG 详情 页 9_09

Sorag-jogap

1-nji sorag: Bu bejergä ideal kandidat kim bolar?
A1: Bejergi, çanaklyk, garnyň ýa-da aşaky agzalaryň töwereginde görünmeýän sellýulitden ejir çekýän adaty we aşa semiz hassalar üçin maslahat berilýär.Optimal netijeler üçin bu hassalar sagdyn durmuş ýörelgesini saklamaga ygrarly bolmalydyrlar.Bejergi üçin iň oňat kandidatlary saýlamak üçin bejeriş kliniki lukmanynyň soňky karary bar.

2-nji sorag: Näçe bejergi gerek?
A2: Beden we agzalar üçin her sapakda 8-10 bejergi, her bejergi üçin 4-5 gün, her bejergide 30 minut.Faceüz üçin 10 bejergi bir sapak, hepdede bir gezek, her bejergide 15-20 minut.Gözüň gyrasy üçin 10 bejergi bir sapak, hepdede bir gezek, her bejergide 15 minut.

3-nji sorag: Netijeler näçe wagt dowam eder?
A3: Sessiýa hökmünde 10 bejergini maslahat berýäris, her bejergiden soň başgaça gowulaşmalar bolar.Netijeler ýaşyna, ýaşaýyş durmuşyna we gormonal üýtgemelerine baglylykda birnäçe ýyla çenli dowam edip biler, tehniki hyzmat sapaklary netijeleriň täsirini giňeltmek maslahat berilýär, islenýän netijeler gazanylandan soň aýda bir gezek maslahat berýäris.1-5 sm budlarda, garnynda we bilinde 2-6 sm azalýar.

 

LPG 详情 页 9_11
LPG 详情 页 9_13
小 气泡 详情 页 _012

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň